writing-1149962_1920

Jak darovat nemovitost?

Když chcete darovat nemovitost, tak se musíte řídit platnými zákony ČR. Budete muset samozřejmě sepsat smlouvu, ale také zaplatit darovací daň.

Kdo musí darovací daň platit?

Od darovací daně jsou zcela osvobozeny osoby zařazené do skupin I. a II. Skupina I. jsou příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče, prarodiče) a manželé. Skupina II. jsou příbuzní v řadě pobočné (sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety), manželé dětí, děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s dárcem žily nejméně po dobu jednoho roku.

Pozor si dejte na zadluženou nemovitost

Jestliže vám někdo daruje nemovitost, tak vám také daruje dluhy s ní spojené. Na to byste nikdy neměli zapomínat, protože se povinnost splatit dluhy automaticky převádí na vás. V případě zadlužené nemovitosti se ale základ daně mění. U nezadlužené nemovitosti se cenou nemovitosti při jejím darování rozumí cena zjištěná dle zákona o oceňování majetku ke dni nabytí majetku. Tato cena je základem darovací daně. U zadlužené nemovitosti je základ darovací daně rozdíl ceny nemovitosti a prokázaných dluhů, které se váží k předmětu daně, zaokrouhlený na celá sta nahoru. Tímto dluhem se rozumí třeba i hypoteční úvěr, který musíte s nemovitostí převzít také.

Sazba daně

Čím je hodnota nemovitosti větší, tak tím také musíte zaplatit větší daň. U nemovitosti do 1 mil. Kč zaplatíte pouze 7 % z hodnoty nemovitosti. V jiných případech se připočítává fixní cena + procento z částky přesahující spodní mez příslušného intervalu
Výše daru/dědictví      Výše daně v závislosti na příbuzenské skupině

od do I. skupina II. skupina III. skupina
0 Kč 1 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 7 %
1 mil. Kč 2 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 70 000 + 9 %
2 mil. Kč 5 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 160 000 + 12%
5 mil. Kč 7 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 520 000 + 15 %
7 mil. Kč 10 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 820 000 + 18 %
10 mil. Kč 20 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 1 360 000 + 21 %
20 mil. Kč 30 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 3 460 000 + 25 %
30 mil. Kč 40 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 5 960 000 + 30 %
40 mil. Kč 50 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 8 960 000 + 35 %
50 mil. Kč a více 0 Kč 0 Kč 12 460 000 + 40 %

Příklad

Uveďme si příklad daru nemovitosti ve III. skupině. Milionáře osvítil Bůh a daroval bezdomovci nemovitost v hodnotě 23 miliónů korun. Bezdomovec bude muset na dani zaplatit 3 460 000 Kč + 25 % z částky 3 000 000 Kč (3 mil. Kč se vypočítali jako 23 mil. Kč – 20 mil. Kč). Celkem tedy bude muset na dani zaplatit 4 210 000 Kč. Bezdomovec by mohl peníze na daň získat třeba prodejem části nemovitosti. V případě, když není schopen zaplatit daň tak jde tato povinnost na ručitele, čili na našeho milionáře.

Lhůta pro zdanění

Poplatník musí podat daňové přiznání do 30 dní od počátku lhůty. Počátek 30denní lhůty se vypočítává těmito způsoby.
1. Lhůta 30 dní běží ode dne doručení smlouvy o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti (včetně případného věcného břemene) s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitostí.
2. Lhůta 30 dní běží ode dne, kdy nabyla účinnost smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není evidována v katastru nemovitostí.
Na základě podaného daňového přiznání a dle výsledku vyměřovacího řízení vypočte a vyměří správce daně daň formou platebního výměru. Tuto daň musí poplatník daně zaplatit nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu byl doručen platební výměr o vyměření daně. Pokud darovací daň činí měně než 100 Kč, tak se daň neplatí.

Napsat komentář